Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym edu-centrum.webity.pl prowadzonym przez EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla z siedzibą we Wrocławiu ul. Stalowa 89/5, prowadzącym działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem 216229 NIP: 894-269-39-06, Regon: 021482422 zwanym dalej EDU-CENTRUM.
Kontakt z EDU-CENTRUM można uzyskać:
- pod numerami telefonów: 795 802 580 (koszt połączenia za minutę według stawki operatora),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@edu-centrum.webity.pl

 

§ 1 Definicje

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.( tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 121)

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego edu-centrum.webity.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm)

 

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.edu-centrum.webity.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

6. Towar – produkty prezentowane i opisane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy EDU-CENTRUM a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014, Nr 827).

 

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

11. Punkt odbioru – sklep stacjonarny prowadzony przez EDU-CENTRUM we Wrocławiu przy ul. Stalowej 89/5

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.edu-centrum.webity.pl

 

2. Regulamin określa w szczególności:
2.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystanie ze sklepu internetowego;
2.2. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
2.3 zasady dokonywania płatności za Zamówienie;
2.4. terminy realizacji Zamówień;

 

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować:
4.1. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)
4.2. urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64
4.3 włączona obsługa JavaScript.

 

5. Klient zobowiązany jest do :
5.1. niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
5.2. korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej ( SPAM);
5.3. korzystania z serwisu internetowego w sposób nie uciążliwy dla innych Klientów oraz EDU-CENTRUM;
5.4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie użytku osobistego;
5.5. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie RP prawa, postanowieniami Regulaminu jak również z ogólnymi zasadami korzystanie z Sieci Internet.


6. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego (opisy, parametry techniczne, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.edu-centrum.webity.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
1.1.Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową poprzez dodanie Towaru do Koszyka zakupów, telefonicznie bądź drogą mailową na adres biuro@edu-centrum.webity.pl.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia zawierające informacje:
a) przedmiot zamówienia;
b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
c) sposobu dostaw
d) sposobu płatności
e) danych kontaktowych Klienta,
f) danych do faktury

 

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z indywidualnym numerem Zamówienia.


7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.


7.1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

8. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim zgodnie z treścią zawartą w Regulaminie.

 

9. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki.

 

11. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy poprzez Rejestrację (założenie konta Klienta).
11.1. W celu Rejestracji Klient należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego edu-centrum.webity.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia Klienta.
11.2. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.

 

12. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

14. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu.

 

13. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

 

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 13-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 6 Regulaminu.

 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem InPost.
2.1. Klient ma możliwość odbioru osobistego towarów w Punkcie Odbioru

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie w terminie od 2 do 21 dni zależnie od jego dostępności w Magazynie. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją Przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).


4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostaw dostępnym na stronie w zakładce Regulaminy i cenniki.

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) za pobraniem (przy odbiorze towaru);
b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal; regulaminy usłud dostępny pod
adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PLadresem ;
c) przelewem na konto bankowe sklepu dokonywana jest na konto bankowe w mBanku S.A., numer konta bankowego: 24 1140 2004 0000 3602 7305 6577.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.


2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni wraz z dołączonym dokumentem zakupu.

 

4. Zakupiony towar należy zwrócić na adres EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław.

 

5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 

6. Sprzedawca nie odbiera zwrotu Towarów odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za takie koszty.

 

7. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem InPost lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 

8. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie


§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. Posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.

 

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Wzór Reklamacji dostępny na stronie Sprzedawcy w zakładce Regulaminy i cenniki.

 

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem InPost lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Odbioru.

 

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru.

 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.


§ 8 Warunki gwarancji

 

1.Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela gwarancji jedynie na towary, których jest importerem.. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej


2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w
związku z zakupami jest EDU-CENTRUM.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

 

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usuwania. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta

 

4. Dane są przekazywane dobrowolnie. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę może uniemożliwiać świadczenie przez internet.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

2. Zmmmiana regulaminu Sklepu Internetowego będzie wchodzić w życie po upływie 7 dni od jej zamieszczenia.


2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.

 

3. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.


§ 16 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego edu-centrum.webity.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.


2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor)


3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.


6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta


7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.