Wzór odstąpienia od umowy

 

................................................                                                         ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zycha

ul. Stalowa 89/5

53-440 Wrocław

 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacja - pełny zwrot ceny

...............................................                                                        ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zycha

ul. Stalowa 89/5

53-440 Wrocław

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.
 

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacja - wymiana towaru

................................................                                                 ......................,dn.......................                                                 

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zycha

ul. Stalowa 89/5

53-440 Wrocław

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

Reklamacja - naprawa towaru

...............................................                                                       ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zycha

ul. Stalowa 89/5

53-440 Wrocław

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.
 

 

 

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

Reklamacja - obniżenie ceny towaru

...............................................                                                     ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zycha

ul. Stalowa 89/5

53-440 Wrocław

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na …………… . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
 

 

 

 

..............................

podpis konsumenta